Screen Shot 2020-08-23 at 9.14.19 PM

Bahrain
Photo by Oleg Laptev