white yellow and green round plastic toy
Parthenon, Greece