Photo by Domingo Alvarez E

white yellow and green round plastic toy