French in to Russian

Language Specialties:
English, German, French in to Russian, Latvian, Lithuanian, Estonian, Polish, Georgian, Kazakh, Ukrainian and Belarusian.