Moldavian

Industry Specialties:
Legal, public relations, telecommunications, tourism, financial, medical, construction, IT, software, marketing
Language Specialties:
Albanian, English, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Byelorussian, Bosnian, Bulgarian, Czech, Danish, French, Greek, Georgian, Dutch, Croatian, Estonian, Italian, Japanese, Korean, Russian, Chinese, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Moldavian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Serbian, Slovak, Turkish, Ukrainian, Hungarian, Uzbek, German, Swedish.
Language Specialties:
English, Afrikaans, Danish, Dutch, Flemish, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Bulgarian, Croatian, Polish, Romanian, Russian, Rusyn, Serbian, Ukrainian, Latvian, Lithuanian, Armenian, Azerbaijani, Georgian, Moldavian and Turkish.
Language Specialties:
Albanian, Bosnian, Bulgarian, Byelorussian, Croatian, Czech, Estonian, Greek, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Maltese, Moldavian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Turkish and Ukrainian.